Privacyverklaring

Ferienhaus am Hohen Venn, gevestigd aan de Lämmchesgasse 7, 52156 Kalterherberg, Duitsland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens (huisadres eigenaren): Rue du Coin du Bois 4 4950 Sourbrodt België +32 80 228240

Rogier Pitlo is de functionaris Gegevensbescherming van Ferienhaus am Hohen Venn. Hij is telefonisch te bereiken op bovenstaand telefoonnummer, of via het contactformulier op onze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ferienhaus am Hohen Venn ontvangt en gebruikt uw persoonsgegevens wanneer u informatie aanvraagt of een verblijf bij ons boekt, waarbij u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Naam / E-mailadres / (Telefoonnumer, wanneer u deze gegevens aan ons verstrekt)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die reserveren en die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een e-mail afkomstig is van iemand die ouder is dan 16 jaar. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan telefonisch contact met ons op of via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ferienhaus am Hohen Venn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om u op uw aanvraag informatie te kunnen geven over de beschikbaarheid van kamers en arrangementen.
  • Om de door u gewenste data voor u te kunnen reserveren.
  • Voor het afhandelen van uw betaling
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 Geautomatiseerde besluitvorming

Ferienhaus am Hohen Venn neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. (Dit verwijst naar besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar iemand van Ferienhaus am Hohen Venn tussen zit. Dat is hier niet van toepassing.)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ferienhaus am Hohen Venn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor E-mails: tot maximaal 2 jaar na uw verblijf hier. Veel gasten komen (regelmatig) terug en het is dan handig om de afspraken van het vorige verblijf nog te hebben. Mocht u bezwaar hebben tegen het bewaren van onze wederzijdse e-mail wisseling, laat het ons dan even weten en we verwijderen die binnen 2 weken na uw verzoek bij ons.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ferienhaus am Hohen Venn verstrekt uw gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies op onze website

Ferienhaus am Hohen Venn gebruikt alleen een analytische cookie die geen inbreuk maakt op uw privacy, omdat uw IP-adres geanonimiseerd wordt en dus niet tot u of uw computer of locatie te herleiden is.

Wij kunnen dankzij de anonieme analytische informatie onze website optimaliseren, bijvoorbeeld door deze geschikt te maken voor hardware (tablet, smartphone, pc) of browsers (Firefox, Brave, …) die het meeste door onze bezoekers worden gebruikt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (dat gaat o.m. heel gemakkelijk in de browsers ‘Brave’ en ‘Chrome’). Daarnaast kunt u ook op elk moment alle informatie die eerder op uw apparaat is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens (dit zijn de eventuele e-mails die we nog van u hebben) in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ferienhaus am Hohen Venn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoons-gegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via ons contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u vervolgens ons een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Ferienhaus am Hohen Venn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ferienhaus am Hohen Venn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan aub contact op via het contactformulier op de site of bel ons even!